ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ CИСТЕМИ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ CИСТЕМИ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

08.12.2022 18:58

[2. Економічні науки]

Автор: Козюра І. В., доктор наук з державного управління, професор кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна; Філіна С. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна; Букань О. П., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна


Сучасні ринкові умови господарювання, які характеризуються  невизначеністю, динамічністю, ризикованістю, підвищенням інтенсивності  конкурентної боротьби обумовлюють зміщення акцентів уваги на персонал підприємства, що стає основою забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

Ефективність управління персоналом у значній мірі залежить від оптимальності побудови системи управління персоналом, механізму її функціонування, від оптимальності обраних методів управління  персоналом. 

Головне, що складає сутність управління персоналом – це системний, планомірно організований вплив за допомогою взаємопов’язаних організаційно-економічних та соціальних заходів на процес формування, розподілу, перерозподілу робочої сили на рівні підприємства, на створення умов для використання трудових якостей працівників (робочої сили) в цілях забезпечення ефективного функціонування підприємства і всебічного розвитку зайнятих на ньому працівників [1, c. 63].

Мета методів управління – забезпечення гармонії, органічного поєднання індивідуальних, колективних та суспільних інтересів. Методи управління покликані забезпечити високу ефективність праці працівників, їх злагоджену роботу, максимально мобілізувати персонал на успішне досягнення цілей підприємства.

Методами управління персоналом називають способи впливу на колективи і окремих працівників з метою здійснення координації їх діяльності в процесі виробництва [71, c. 2].

Система методів управління персоналом підприємства поділяються на три групи: організаційно-розпорядчі; економічні; соціально-психологічні. Всі види методів органічно пов’язані між собою і утворюють систему управління персоналом (рис. 1.) [2, c. 6].

Рис. 1. Система методів управління персоналом організації [3, c. 7]

Адміністративно-правові методи управління персоналом підприємства (організації) – це способи здійснення управлінських дій на персонал, засновані на владних взаємовідносинах, дисципліні і системі адміністративно-правових           стягнень [4, c. 9].  

Економічні методи управління персоналом – це система прийомів і способів впливу на виконавців за допомогою конкретного порівняння витрат і результатів (матеріальне стимулювання і санкції, фінансування і кредитування, заробітна плата, собівартість, прибуток, ціна). Також до економічних методів можна віднести елементи соціального забезпечення співробітників (наприклад, оплата харчування, проїзду, відпочинку, надання різних видів страхування, в тому числі медичного тощо) [5, c. 177].

Соціально-психологічні методи управління персоналом – це способи здійснення управлінських дій на персонал, засновані на використанні закономірностей соціології та психології. Ці методи можуть бути спрямовані як на групу співробітників, так і на окремі особистості [6, c. 10]. 

Таким чином, підводячи підсумок, можемо зробити висновок, що усі методи менеджменту повинні функціонувати не як окремі, розрізнені, а як цілісна система, що складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів. Мета обумовлює специфіку використання методів, вибір методів певною мірою визначає реальність досягнення поставлених цілей. Комплексне застосування всіх розглянутих вище методів управління персоналом дозволяє зосередити внутрішній потенціал співробітника на вирішенні конкретних виробничих завдань, робить роботу колективу максимально ефективною.

Список використаних джерел 

1. Осовська Г. В. Менеджмент організацій [Текст]: [навчальний посібник] / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К.: Кондор, 2005. – 860 с.

2. Поняття і теоретико-методологічна основа класифікації методів управління підприємством.  URL: http://www.info-library.com.ua/books-text-5524.html. (дата звернення: 06.12.2022).

3. Системы методов управления персоналом персоналом.

URL: http://www.rae.ru/monographs/53-2078. (дата звернення: 07.12.2022).

4. Организационно-распорядительные методы управления  персоналом. URL: http://www.inventech.ru/lib/management/management-0042/. (дата звернення: 07.12.2022).

5. Семенов А. Г. Реалізація економічних методів управління в умовах приватної фірми [Текст] / А. Г. Семенов, О. О. Плаксюк // Держава та регіони (Серія «Економіка і підприємництво»). - 2010. - №1. - С. 176-180.

6. Методы управления персоналом. URL: http://investobserver.info/metody-upravleniya-personalom/. (дата звернення: 07.12.2022).
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення