ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ГОСТИННОСТІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ГОСТИННОСТІ

05.09.2021 22:01

[2. Економічні науки]

Автор: Курганська Ю.В., студентка 2 курсу (магістр), група ХарМоГРС19-1з, кафедра «Туризму і готельного господарства», Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків


Управління персоналом в готельному бізнесі – особливо важлива сфера діяльності в сучасних умовах глобальної конкуренції і стрімкого науково-технічного прогресу, коли продукти, технології, операційні методи і, навіть, організаційні структури старіють з нечуваною швидкістю, а знання та навички співробітників виступають головним джерелом тривалого розвитку.

Персонал є такий же ресурс, як і матеріальні, технічні, фінансові ресурси. Однак, на відміну від названих ресурсів вона має принципові відмінності, які полягають у наступному:

- якщо з часом матеріальні, технічні ресурси старіють (фізично, морально), то трудові ресурси дорожчають (поліпшується кваліфікація робітника, зростає досвід);

- найманий робітник може відмовитися від умов, на яких підприємство припускає його використовувати;

- працівник може звільнитися з підприємства за власним бажанням;

- працівник може страйкувати;

- працівники не можуть розглядатися як однорідна субстанція;

- працівники можуть переучуватися;

- працівники можуть вирішувати, що ті або інші типи професій для них соціально неприйнятні, з ними необхідно вести переговори.

Управління людьми має надзвичайно важливе значення для всіх організацій – великих і малих, комерційних і не комерційних, промислових і тих що функціонують у сфері послуг. Без людей немає організації. Без потрібних людей організація не зможе досягти своїх цілей і вижити. Немає сумніву в тому, що управління трудовими ресурсами є одним з найважливіших аспектів теорії і практики управління.

Конкретна відповідальність за загальне керівництво трудовими ресурсами у великих організаціях, як правило, здійснюють професійно підготовлені працівники відділів кадрів. На малих організаціях цими питаннями займаються кваліфіковані менеджери по управлінню персоналом. 

Особливим структурним підрозділом управління людськими ресурсами у вітчизняних організаціях є відділ кадрів на який покладається основні функції процесу управління трудовими ресурсами, такі як найм та звільнення, підвищення кваліфікації, перепідготовка та просування по службі працівників і інші функції.

В кожній організації акцент робиться на окремих процесах управління, але чим більша організація тим повніше зачіпають ці процеси відділ кадрів відповідні підрозділи. 

Наявність жорсткої конкуренції на ринку послуг вимагає від керівництва готельних підприємств пошуку внутрішньої ефективності підприємства. Ефективне управління персоналом при цьому скероване на підвищення якісного і кількісного рівнів виконання робіт керівником і спеціалістом, що в результаті забезпечує конкурентоспроможність підприємства на ринку праці.

У реалізації кадрової політики кожне підприємство готельного бізнесу може мати власний погляд на управління персоналом, що залежить від впливу комплексу факторів (загального стилю управління, національної приналежності менеджменту, форми власності готелю, його параметрів (розміру, класності і т.ін.). Проте головне для оцінки ефективності кадрової політики є результати її проведення. 

На рис. 1 наведені основні підходи до оцінки кадрового потенціалу готелю. 
Рис. 1. Підходи до оцінки кадрового потенціалу готелю

Ефективність використання кадрового потенціалу можна представити як співвідношення результату, що характеризує ступінь досягнення мети (економічної, соціальної), до кількості і якості реалізованих здібностей персоналу з його досягненнями. Причому ефективність використання кадрового потенціалу необхідно розглядати в двох площинах: 1) як ефективність роботи безпосередньо персоналу підприємства; 2) з позицій ефективності управління формуванням і реалізацією кадрового потенціалу. 

Список використаних джерел:

1. Безсмертна В. В. Кадровий потенціал підприємства – можливості його формування та ефективного використання [Електронний ресурс] / В. В. Безсмертна. – Режим доступу: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2056/1/5.pdf

2. Бунтова Н. В. Розвиток системи кадрового забезпечення готельного господарства України: методолого-методичні аспекти [Електронний ресурс] / Н. В. Бунтова. – Режим доступу:http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11677/12Byntova.pdf?sequence=1

3. Кабушкин Н. И. Менеджмент гостиниц и ресторанов / Н. И. Кабушкин. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – Минск : Новое знание, 2002. – С. 299.

4. Недашківський М. М. Менеджмент персоналу / М. М. Недашківський, Г. І. Євтушенко, Л. П. Гацька / ДПА України : Академія ДПС України. – Ірпінь , 2002. – 252 с.

5. Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес менеджмент : навч. посібник / Л. І. Нечаюк, Н. О. Телеш. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.

________________ 

Наковий керівник: Писаревський І.М., д-р.екон.наук, проф., кафедра «Туризму і готельного господарства», Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. ХарківCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення