ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ БАЗИС ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НА ОСНОВІ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ БАЗИС ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НА ОСНОВІ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

01.02.2023 18:01

[2. Економічні науки]

Автор: Калініченко Зоя Дмитрівна, доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри аналітичної економіки та менеджменту, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Гузь Ірина Іванівна, здобувач спеціальності 051 «Економіка», Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ


Аналіз ефективності ведення бізнесу та менеджменту підприємства з точки зору прийняття рішень є ключовими факторами впливу на результат. Пошук методик для оцінювання ефективності діяльності, які б відображали результативність використання ресурсів, є найважливішим завданням сучасної економіки. Використання для оцінювання ефективності діяльності підприємства класичних економічних показників не відображає результатів використання окремих видів як уречевлених, так і інвестованих ресурсів, а відповідно – не дозволяє приймати ефективні рішення. Світовий досвід свідчить про доцільність використання системи показників доданої вартості.

Інтелектуалізація економічних процесів безпосередньо відобразилася на змістовних аспектах економічного зростання підприємства, що, в свою чергу, актуалізувало оцінювання та забезпечення  довгострокових перспектив. На мікроекономічному рівні додана вартість не обчислюється і не використовується. Навіть для розрахунку податку на додану вартість застосовується непрямий метод, який не передбачає визначення суми доданої вартості, створеної підприємством. 

Разом з тим, основним макроекономічним показником результатів функціонування економіки в статистиці України, як і більшості країн, є ВВП, тобто сума валової доданої вартості галузей чи секторів економіки (виробничий метод), або сума оплати праці, чистих податків і валового прибутку (розподільчий метод). Отже, на мікроекономічному рівні основним показником є прибуток, а на макроекономічному – додана  вартість.

Якщо суспільство зацікавлене у зростанні ВВП, то в цьому має бути зацікавлене і кожне підприємство, тоді інтереси суспільства і окремих суб’єктів господарювання будуть узгодженими та спрямованими на досягнення однієї мети. Орієнтація на поєднання інтересів суспільства в цілому і результатів діяльності окремих суб’єктів господарювання схиляє до того, щоб зробити додану вартість основним показником, що відображає результати діяльності підприємств. 

За зміни орієнтиру – на збільшення доданої вартості (різниця між доходом і матеріальними витратами), тобто зростання суми заробітної плати, податків і прибутку, система інтересів містить в собі не тільки власників, а й найманих працівників. У цьому випадку вони розглядаються як внутрішній елемент системи, як інтелектуальний капітал суб’єктів господарювання.

Особливо яскраво можна продемонструвати обмеженість показника прибутку для оцінювання діяльності публічних акціонерних товариств та інших великих підприємств корпоративного типу. Публічне акціонерне товариство є об’єктом зіткнення інтересів багатьох учасників корпоративних відносин (власників-акціонерів; суспільства, в особі держави та громади; трудового колективу, в особі найманих працівників; кредиторів, в особі банків і власників корпоративних облігацій). Пропонується застосовувати додану вартість як критерій для оцінки результативності діяльності корпоративних підприємств. 

У національних Принципах корпоративного управління наголошується, що довгостроковий економічний успіх акціонерного товариства є результатом колективних зусиль інвесторів, посадових осіб та інших зацікавлених осіб; акціонерні товариства мають враховувати законні інтереси зацікавлених осіб, «до яких передусім належать працівники, кредитори, споживачі продукції товариства, територіальна громада, на території якої розташоване товариство, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування, та активно співпрацювати з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності товариства» [2]. 

Розгляд середньозваженої вартості, яка разом з інвестованим капіталом формує плату за капітал, є не менш необхідним напрямком для збільшення EVA. Частка власного капіталу взаємопов’язана із її віддачею, а вартість напряму із привабливістю та економічним станом суб’єкта господарювання. Відсоток позикового капіталу може коливатися у зв’язку з необхідністю його залучення та можливістю це зробити, а ціна залучення залежить від кон’юнктури фінансового ринку. 

Стратегія управлінських дій на підприємстві повинна бути направлена на зменшення ціни капіталу, тобто витрат на його залучення. Оскільки величина EVA залежить від структури й вартості капіталу, важливо звернутися до одного з найбільш ефективних етапів стратегічного аналізу – оптимізації структури капіталу. При цьому доцільно проводити порівняння витрат на використання власного та залученого капіталу. Можна визначити, який вид фінансування є більш оптимальним та який обсяг капіталу слід залучити для отримання певної суми прибутку. 

Також вважаємо правильним звернути особливу увагу на важливість наявності інтелектуального капіталу та зростання інтелектуальної праці, оскільки сьогодення визначило цей аспект ключовим ресурсом розвитку господарювання. Вже проведено декомпозицію показників, що мають великий вплив на кінцевий показник EVA та згруповано їх у три групи: людський, організаційний та споживчий капітали. Саме показник доданої вартості може сприяти втіленню цього принципу в корпоративному секторі економіки України, оскільки дає узагальнену оцінку результатів зусиль власників, керівників та працівників підприємства.

Література

1. Пружанський В. Метрика прийняття рішень для бюджетного капіталу: EVA проти DCF / В. Пружанський . SSRN Electronic Journal.  2013.

2. Плетньова Ю. К. Аналіз існуючих методик розрахунку доданої вартості на підприємстві / Ю. К. Плетньова, В. М. Марченко. Економічний аналіз.  2018, №2.  С. 168–175Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення