ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ ЩОДО ПОЗАБАЛАНСОВИХ ОБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ ЩОДО ПОЗАБАЛАНСОВИХ ОБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВ

01.02.2023 17:52

[2. Економічні науки]

Автор: Єремян Олена Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький; Гурова Вероніка Олександрівна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький


Важливим елементом інформаційної системи підприємства є позабалансовий облік. Позабалансові рахунки підприємств призначені для обліку наявності та руху засобів та їх джерел, які не належать даному суб’єкту господарювання, однак знаходяться певний час у його розпорядженні або користування. Операції, що відображені на позабалансових рахунках, є результатом проведених у минулому або очікуваних у майбутньому змін майнового стану підприємства. 

Згідно інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань, капіталу і господарських операцій підприємств і організацій України [1] об’єкти позабалансового обліку знаходять відображення на наступних бухгалтерських рахунках (рис. 1).   

Бухгалтерський облік указаних цінностей, амортизаційних відрахувань, умовних прав і зобов’язань ведеться за простою системою, за якою записи про надходження, вибуття, використання, продаж матеріальних цінностей, бланків суворого обліку, утворення умовних прав і зобов’язань, списання з балансу майна внаслідок нестачі, псування та дебіторської заборгованості, нарахування і використання амортизаційних відрахувань проводяться тільки на одному позабалансовому рахунку з вказуванням змісту і кількісно-вартісних показників операції [3]. 

Суттєвим недоліком у сучасній обліковій системі є те, що господарські факти і операції з позабалансовими об’єктами, які мають місце у господарській діяльності підприємств та більшість їх аспектів потребують додаткового регулювання.

Рис. 1. Об`єкти обліку на позабалансових рахунках

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства [2], в основному зорієнтовані на висвітлення методичного аспекту бухгалтерського обліку і визначають облікову політику як елемент системи організації бухгалтерського обліку на підприємстві, але не містять рекомендацій щодо позабалансових об’єктів.

Оскільки облікова політика складається з таких елементів (теоретичних, методологічних, технологічних, організаційних), які регулюють ті чи інші положення обліку окремих об’єктів бухгалтерського відображення, пропонуємо наступні складові її елементів щодо відображення господарських фактів і операцій у позабалансовому обліку  (табл. 1).

Таблиця 1

Складові облікової політики щодо відображення

об’єктів позабалансового обліку


Враховуючи важливість організації та методики облікового процесу позабалансових об’єктів як складової системи бухгалтерського обліку підприємства, їх специфіку та вимоги законодавчо-нормативних актів, потребують удосконалення окремі елементи облікової політики (методологічні, технологічні, організаційні) щодо позабалансового обліку, що забезпечить ефективність виконання функцій бухгалтерського обліку та дієвість системи управління підприємством шляхом деталізації систематизації інформації і підвищення контрольної функції позабалансового обліку.

Література:

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затв. наказом Мінфіну України № 291 від 30 листопада 1999 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0893-99&p=124929 3963784843.

2. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства: наказ Міністерства фінансів України № 635 від 27 червня 2013 р. URL: http://www.nau.kiev.ua.

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 “Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи”. Затв. наказом Мінфінансів України № 1629 від 24.12.2010 р. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/ laws/show/z0093-11. 
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення