РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА ПІД ЧАС ПОЗАШКІЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА ПІД ЧАС ПОЗАШКІЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

23.01.2023 09:40

[2. Економічні науки]

Автор: Губіна С.І., кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Фрицюк В.А., доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського


У сучасній соціально-педагогічній ситуації, яка постійно змінюється, виникає необхідність у підвищенні ролі взаємодії між членами соціуму, яку необхідно спрямовувати на пошук взаємозв’язків, необхідних для подолання розбіжностей і встановлення соціального взаєморозуміння. 

Різні аспекти взаємодії залишаються у фокусі психолого-педагогічного аналізу  протягом останніх десятиліть. Взаємодія сприяє соціалізації, повноцінному функціонуванню особистості. Разом з тим, відсутність досвіду комунікативного співробітництва, навичок конструктивної взаємодії створюють основні труднощі у педагогічній діяльності, подолання яких повертає учителів до монологічних форм роботи зі школярами.

В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками, які об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними та зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат.

Основні принципи цього підходу: повага до особистості; доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у відносинах; діалог – взаємодія – взаємоповага; розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків); принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

Настанова на партнерство в освіті міцно закорінена в національній педагогічній традиції. Важливість практичної зорієнтованості освіти, підвищення ролі досвіду, вмінь застосовувати знання на практиці виступають ефективним факторами підготовки майбутніх вихователів. Потрібно акцентувати увагу на результатах навчання, не як на сумі засвоєних знань, а як на здатності розв’язувати  професійні завдання, діяти в різних проблемних ситуаціях. Розвиток особистості значною мірою залежить від  індивідуального досвіду, якого вона набуває в процесі взаємодії з природним і соціальним оточенням [2, 36].

У зв’язку з цим у процесі підготовки до позашкільної практики впроваджуємо інтерактивну педагогічну взаємодію, ознаками якої є: полілог, діалог, смислотворчість, рівноправні міжособистісні взаємини, свобода вибору, створення ситуації успіху, позитивність і оптимістичність оцінювання, рефлексія, створення оптимальних умов для розвитку особистості студента, самостійного набуття ним знань [1, 48].

З урахуванням інноваційних педагогічних технологій на заняттях використовуються активні методи: бригадні, проблемно-пошукові, інтерактивні, рольова гра, конкурси, «мозкові штурми», метод проектів, проблемне навчання, аналіз відеоситуацій, організація та проведення гри, що забезпечує розвиток у студентів професійного мислення, здатності розв'язувати завдання, максимально наближені до професійних. Цьому сприяє також робота студентів у творчих майстернях, проведення колективних творчих справ.

Досвід підтверджує, що поєднання колективної, групової та індивідуальної форм навчальної діяльності під час підготовки до позашкільної практики є найбільш оптимальним підходом у процесі засвоєння знань і умінь, розвитком навичок співробітництва, комунікативної компетентності, критичного мислення, уміння розв’язувати проблеми. 

Література:

1. Пометун О. Технологія інтерактивного навчання як інноваційне педагогічне явище. Рідна школа. 2007. № 5. С. 46-49. 

2. Яременко Н. В. Підготовка майбутніх учителів до організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів основної школи : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04. «Теорія та методика професійної освіти». К., 2016. 241 с. Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення