ПРЯМА ЗАДАЧА ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ МАРКОВИЦЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ПРЯМА ЗАДАЧА ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ МАРКОВИЦЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

24.09.2022 15:22

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Шинкаренко В. М., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри статистики та ММЕ, Одеський національний економічний університет, м. Одеса; Шинкаренко Л. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту, Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса; Орлов Є.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри статистики та ММЕ, Одеський національний економічний університет, м. Одеса


Вступ.  Світові туристичні ринки поступово відновлюються після кризи, пов’язаної з пандемією COVID-19. В Україні процес відродження галузі гостинності та туризму на деякий термін заморожений у зв’язку з вторгненням російського війська. Для повоєнного повернення туристичного бізнесу до масштабів 2019 року, потрібний прискіпливий аналіз сфери послуг та гостинності. Специфіка туризму полягає у тому, що цей сегмент господарської діяльності не тільки задовольняє соціальні, культурні, моральні, фізичні, політичні та економічні потреби людей, а й суттєво впливає на розвиток людства в цілому. Різноманітність туристичного продукту поряд із позитивним ефектом несе й низку ризиків, що мають негативні наслідки у діяльності туристичних підприємств. Оптимізація туристичного продукту з метою подолання наслідків фінансових ризиків потребує прискіпливого наукового дослідження.

Управлінню ризиками на підприємствах туристичного бізнесу присвячено низку праць українських вчених [1-2]. Головною метою даної роботи є диверсифікація інвестиційних потоків туристичного підприємства з метою мінімізації фінансових ризиків та отримання найбільшого рівня прибутковості. Підґрунтям для ефективного управління фінансовими ризиками туристичної фірми виступає теорія нобелівського лауреата Г. Марковіця оптимізації інвестиційного портфеля, яка дозволяє виявити найбільш ефективні з точки зору прибутковості та ризику напрямки діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу.  Для оцінки прибутку як фінансового результату діяльності доход зіставляється з витратами. Результатом цього є різниця з позитивним або негативним значенням. Позитивне значення – це прибуток, а негативне – збиток. У випадку збитковості не можна допускати, щоб сума змінних витрат перевищувала доход від усіх видів діяльності. У такій ситуації варто припинити діяльність або провести санацію туристичного підприємства. Граничною межею для припинення діяльності фірми є ситуація, за якої чистий доход від реалізації туристичного продукту менший або дорівнює сумі змінних витрат, тобто туристична фірма у даному напрямку працює зі збитком.

Для визначення оптимального асортименту туристичних послуг, розглянемо вплив основних напрямків діяльності ПП «Атлас» на прибуток, що отримує компанія. Розглянемо діяльність компанії у розрізі окремих видів туристичних напрямків, для цього скористуємось таблицями 1 та 2. До пізнавально-екскурсійних турів у західному напрямку (ПЕТЗН) відносимо тури до Львову, Кам’янець-Подільського, та ін. До спортивного туризму входять гірськолижні тури, сходження на вершини, рафтінг, дайвінг. До пізнавально-екскурсійних турів у центральному напрямку (ПЕТЦН)  відносимо тури до Києва, Умані, Вінниці, Полтави.  До пізнавально-екскурсійних турів у східному напрямку (ПЕТСН) відносимо тури до Херсонської області, Запоріжжя, Миколаєва. До паломницьких турів входять виїзди до Кулєвчі, Києво-Печерської Лаври, Почаєвської Лаври. Тури на Одещині містять як екскурсії до Одеси, Вилкового, Шабо, Фрумушки Нової, Нью Васюків, Білгород-Дністровського, так і відпочинок на морському узбережжі.

Таблиця 1

Динаміка витрат на організацію турів ПП «Атлас» 

за 2014 – 2019 роки, тис. грн.

Таблиця 2

Динаміка доходів від реалізації турів ПП «Атлас» 

за 2014 – 2019 роки, тис. грн.

Одним з базових елементів сучасної теорії ринку капіталу є концепція оптимізації портфеля інвестицій. Автором її є американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки Г. Марковіц. У 1952 р. він уперше обґрунтовано довів, що вкладення заданого обсягу інвестиційного капіталу в один об’єкт інвестицій є ризикованішим, ніж інвестування цієї ж суми в різні об’єкти (диверсифікація) [3]. Завдяки диверсифікації можна зменшити сукупний ризик портфеля інвестицій підприємства. За Марковіцем, портфель інвестицій вважатиметься оптимальним, якщо не існуватиме будь яких інших більш прибуткових інвестиційних портфелів, які характеризуються таким самим або меншим рівнем ризику. При цьому йдеться про так звані несистематичні ризики.

Аналогічна ситуація притаманна  і  для  туристичного продукту, оскільки кількість споживачів обмежена і прибутковість  одного із туристичних напрямків може зростати за одними категоріями і зменшуватись за іншими. При цьому вихідна задача, коли прибуток прямує до максимуму а ризик до мінімуму  вочевидь не має загального розв’язку. Тому виділяють пряму задачу, коли прибуток прямує до максимуму, а ризик обмежений, та обернену задачу, коли ризик прямує до мінімуму а прибуток обмежений. В цієї роботі ми розглянемо пряму задачу.

Прибутковість та рівень ризику туристичного підприємства, згідно моделі Марковіца, обчислюється за наступною схемою.

Розраховуємо  прибутковість  конкретного  виду  туристичного продукту у кожному році  за формулою: 

де Пріj – прибутковість і-го виду туристичного продукту у j-му році  ; ЧВіj – чисті витрати на організацію турів за і-м видом туристичних послуг у j-му році , тис. грн.; ЧДіj – чисті доходи від реалізації турів за і-м видом туристичних послуг у j-му році , тис. грн. 

Визначаємо середню прибутковість і-го виду туристичного продукту за шість років: 

Обчислюємо частку кожного  виду  туристичного продукту у 2015 році за формулою: 
Прибутковість туристичного підприємства знаходимо як добуток середньої прибутковості і-го виду туристичного продукту та його частки, тобто:

Обчислюємо кореляційну матрицю доходності між видами туристичного продукту. Коефіцієнти кореляції доходності між видами туристичного продукту наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Кореляційна матриця портфеля туристичного продуктуРизик конкретного  виду  туристичного продукту в моделі розраховується як середнє квадратичне відхилення прибутковості. Загальний рівень ризику туристичного підприємства обчислюється за формулою: 


де w – частка і-го виду  туристичного продукту у 2015 році; σi – середнє квадратичне відхилення прибутковості і-го виду туристичного продукту; Pij - коефіцієнти кореляції між видами  туристичного продукту.

Для обчислення середнього прибутку та ризикованості портфелю туристичних послуг, що надає фірма застосовано електронні таблиці MS EXCEL. Отримано наступні результати діяльності: прибуток наявного портфелю туристичних послуг на рівні 46,5%, ризикованість складає 5%.  Для більш детального аналізу розглянемо показники різних видів туристичного продукту.

 Частка пізнавально-екскурсійних турів у західному напрямку (ПЕТЗН) складає 30,7%, ризикованість сегменту 1,8%, середня прибутковість за шість років 36,4%. 

Частка спортивного туризму 33,8%, ризикованість 1,1%, середня прибутковість за досліджуваний період 39,1%. 

Пізнавально-екскурсійні тури у центральному напрямку (ПЕТЦН)  складають 12,9%  загального прибутку, ризикованість продукту 1,2%, середня прибутковість за шість років 62,1%. 

Частка пізнавально-екскурсійних турів у східному напрямку (ПЕТСН) знаходиться на рівні 8,1%, ризикованість сегменту 1,9%, середня прибутковість за шість років 22,1%. 

Паломницькі тури складають 7,5%, ризикованість туристичного продукту 0,9%, середня прибутковість за досліджуваний період 86,3%. 

Тури на Одещині складають 7,0% загального прибутку, ризикованість сегменту 0,8%, середня прибутковість за шість років 84,4%. 

Аналізуючи роботу підприємства, можливо зробити припущення, що для отримання більшого прибутку потрібно переглянути політику фірми у розрізі видів туристичного продукту, оскільки високоприбуткові тури займають малу частку у загальному прибутку підприємства. За допомогою прикладних пакетів та програм проведемо оптимізацію портфелю з метою отримання найбільшого прибутку за умови, що ризик портфелю не збільшується. Формалізований вигляд прямої задачі за Марковіцем може бути представлений у вигляді:

де w частка і-го виду  туристичного продукту, яку необхідно оптимізувати (змінні величини); σ середнє квадратичне відхилення прибутковості і-го виду  туристичного продукту;  ri – середня прибутковість і-го виду туристичного продукту; Pij   – коефіцієнти кореляції між видами  туристичного продукту; σ2н=0,01 – очікуваний рівень ризику туристичного підприємства.

Прибутковість оптимального портфелю туристичних послуг складає 69,4%, наявний портфель має прибутковість 46,5%. При цьому проведення діяльності туристичного підприємства згідно оптимального пакету зменшить ризик з 5% до 1%.

Аналіз результатів пошуку оптимального портфелю туристичних послуг демонструє, що найбільш ризикованим сегментом діяльності фірми є спортивний туризм. Це пов’язано з суттєвим впливом природних умов на цей вид відпочинку: відсутність снігу взимку, похолодання влітку тощо. Для пом’якшення ризиків цього сегменту діяльності пропонуємо або зменшення частки спортивного туризму, або страхування ризику, інші економічні важелі. 

Для отримання більшого прибутку та зменшення фінансових ризиків підприємству потрібно значно збільшити частку туристичного продукту в Одеському регіоні та кількість паломницьких турів. Ці сегменти діяльності є найменш вразливими у зв’язку з географічними особливостями та менталітетом глибоко віруючих громадян.  Проте, слід розумно підходити до зміни структури туристичного продукту, оскільки така зміна потребує значних матеріальних та інших витрат.

Висновки і пропозиції. Диверсифікація діяльності підприємств туристичного бізнесу за основними секторами з метою збільшення прибутковості та зменшення рівня ризикованості є складною задачею. Нами запропоновано один із методів її розв’язання. Перспективи подальших розробок вбачаємо у досконалому дослідженні прикладних аспектів диверсифікації діяльності підприємств туризму, а також розробці практичних заходів та рекомендацій щодо оптимізації туристичного продукту для підприємств різних сфер туристичної індустрії.

Література:

1. Беднарська О. Р. Ризики у міжнародному туризмі: фактори, класифікація, методи оптимізації / О. Р. Беднарська, І. Я. Кулиняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні. – 2013. – № 767. – С. 3-8. 

2. Голод А. П. Інноваційні фактори безпеки регіональних туристичних систем / А. П. Голод // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2016. – № 15. – С. 164-167.

3. Markowitz  H. M.  Portfolio Selection. // The Journal of Finance. – March 1952.  – №7 (1) . – р. 77-91.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення