МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

06.06.2022 20:55

[2. Економічні науки]

Автор: Хмелюк Альона Василівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів та обліку, Дніпровський державний технічний університет


Як відомо, аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів пов’язаний із дослідженням рівня витрат матеріальних ресурсів та пошуком джерел економії цих ресурсів і зниженням матеріаломісткості продукції. Звичайно мають бути певні системні підходи щодо здійснення аналізу використання матеріальних ресурсів. Для характеристики ефективності використання матеріальних ресурсів  пропонуємо здійснювати системний аналіз у декілька етапів: апріорний аналіз матеріальних ресурсів; моделювання причинно-наслідкових зв’язків між показниками матеріальних витрат та вартістю виготовленої продукції; аналіз матеріальних витрат на виробництво окремих видів готової продукції; підрахунок резервів зростання обсягів виробництва продукції (результативний аналіз).

Апріорний аналіз матеріальних ресурсів здійснюється з використанням системи узагальнюючих та часткових показників. У загальному випадку всі показники відображають рівень та суму матеріальних витрат, а не суму матеріальних ресурсів. Вони показують вартість матеріальних ресурсів, використаних на виробництво продукції, а рівень їх витрачання — питому вагу матеріальних витрат у вартості виробленої продукції.

До узагальнюючих показників відносяться: прибуток на гривню матеріальних витрат, матеріаловіддача, матеріалоємність, коефіцієнт співвідношення темпів росту обсягу виробництва й матеріальних витрат, питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, коефіцієнт використання матеріалів.

Також у ході апріорного аналізу необхідно приділити увагу питомій вазі матеріальних витрат у собівартості продукції, яка характеризує рівень використання матеріальних ресурсів за структурою випуску продукції та розраховується як відношення суми матеріальних витрат до повної собівартості продукції.

Частинні показники матеріаломісткості характеризують рівень використання окремих видів матеріальних ресурсів (металомісткість, паливомістікість, сировинномісткість, енергоємність тощо). Для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві необхідно також розраховувати такі показники:  швидкість обороту матеріальних запасів, який обчислюється діленням середнього (за період) залишку матеріальних запасів грошовому виразі на середнє добове споживання в цьому самому періоді; оборотність матеріальних запасів, яка розраховується діленням вартості готової (товарної) продукції на середній залишок запасів; термін зберігання запасів, який дорівнює відношенню календарної кількості днів у періоді, що розглядається, до оборотності матеріальних цінностей.

 Наступним етапом аналізу ефективного використання матеріальних ресурсів є моделювання причинно-наслідкових зв'язків між показниками матеріальних витрат та вартістю виготовленої продукції з метою виявлення відхилень фактичних витрат від нормативних (прогнозованих)  та факторів, що впливають на величину цих відхилень, а також на зміну обсягу виробництва. 

Після аналізу матеріаломісткості продукції необхідно проаналізувати матеріальні витрати на виробництво окремих виробів. Об'єктами такого аналізу є вироби, які займають значну питому вагу в загальному обсязі випуску продукції, а також нова продукція. Джерелом аналізу є калькуляція собівартості одиниці продукції. Суть аналізу полягає у визначенні відхилення фактичних матеріальних витрат на окремий виріб від нормативних та розрахунку впливу факторів на це відхилення. 

Кінцевим етапом аналізу ефективного використання матеріальних ресурсів є підрахунок резервів зростання обсягів виробництва продукції. З цією метою моделюють взаємозв'язки між обсягом виробництва продукції та показниками матеріальних витрат і ефективності їх використання, розраховують вплив зміни цих факторів на зміну обсягу виробництва.

Необхідно акцентувати, що оцінка результативності використання матеріальних ресурсів на виробництво металургійної продукції розраховується способом порівняльного аналізу: для порівняння зіставляють  поточний відсоток корисного використання виробничих запасів із гіпотетичним. Звичайно будь-яке динамічне зниження розрахованого показника свідчить про певні проблеми щодо раціонального використання виробничих запасів.  

Об’єктом дослідження є ПАТ «Дніпровський меткомбінат» [2]. Динамічні зміни оцінки результативності  матеріальних витрат представлені  в таблиці 1.

Таблиця 1.  Аналіз результативності використання матеріальних витрат  ПАТ «Дніпровський меткомбінат» за 2018 – 2020 роки

Джерело: особисті доробки автора за даними регістрів обліку ПАТ «Дніпровський меткомбінат»

Отже, показники, що характеризують рівень результативного використання матеріальних ресурсів, у 2020 році значно кращі у порівнянні з 2019 роком. Так, знизилась матеріалоємність  на 9,61 %  і відповідно зросла матеріаловіддача на 10,6%.  Значно прискорилась оборотність виробничих матеріальних запасів — від 18,2 рази до 23,04 разів, що дозволило скоротити тривалість одного обороту на 4,2 дні. 

Така ситуація свідчить про деякі позитивні динамічні зміни на металургійному комбінаті. Отже, запропонований поетапний аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів надасть змогу здійснити їх комплексну оцінку з метою управління матеріальними потоками на промислових підприємствах.

Література

1. Економічний аналіз: Навч. посібник/ М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбаток; За ред.. акад.. НАНУ, проф.. М.Г. Чумаченка.  К.: КНЕУ, 2001.  540с.

2. Офіційний сайт ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» URL: http://www.dmkd.dp.ua/

3. Хмелюк А.В., Хвостов В.К. Організація обліку та розподіл загальновиробничих витрат на металургійних підприємствах. Економічний аналіз. Тернопіль, 2019, Том 29. №4. С.106-112.

4. Хмелюк А.В., Ситнік О.О. Особливості обліку супутньої продукції на металургійних підприємствах. Світ економічної науки. Випуск 31: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування.  Тернопіль, 2021.  С. 50-55.

5. Цал-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю., Цегельник Н.І. Управлінський облік. Житомир: Рута. 2015. 632с.
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення