РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМКОЮ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ЛОГІСТИКИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМКОЮ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ЛОГІСТИКИ

01.09.2021 22:07

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Дубук В.І., канд. тех. наук, доцент, кафедра Автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Кішко Р.І., магістр, кафедра Автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів


Важливою та невід’ємною компонентою роботи підприємств, організацій та установ різних форм власності є управління бізнес-процесами. В умовах сьогодення ефективне управління пов’язане з потребами обробки значних об'ємів різнотипної інформації, від якісного виконання якої залежить ефективність прийняття управлінських рішень менеджментом підприємства, що напряму впливає на результат його роботи на ринку. 

У роботі багатьох підприємств важливу роль відіграють логістичні послуги. Від простої доставки товарів, замовлених на підприємстві, у межах населеного пункту чи цілої країни, - до перевезень між країнами – такі завдання постають для багатьох логістичних компаній щодня. 

Для ефективної роботи як логістичних компаній, так і відділів логістики у складі підприємств з іншими видами діяльності, постають потреби у використанні автоматизованих систем планування маршрутів, управління складськими приміщеннями, організації ефективної та швидкої комунікації між персоналом, систем ведення обліку та звітності. Через наявну конкуренцію на ринку та появу нових компаній-гравців, логістичні компанії повинні постійно стежити за конкурентами та старатися запропонувати зручніші та кращі послуги клієнтам. 

Протягом останніх років все більше організацій надають можливість користувачам здійснювати замовлення товару та його відслідковувати через спеціальні веб-сайти чи відповідні спеціальні програмні засоби. Поступово це стає стандартом у галузі логістики.

Прийняття рішень є важливою операцією у процесі роботи логістичних компаній, з якою управлінці мають справу щодня. Для забезпечення їх ефективної роботи та спрощення операцій, таких менеджерів забезпечують відповідними інформаційними системами підтримки прийняття рішень (ІСППР). 

В роботі логістичних компаній регулярно виникає потреба вибору й оновлення транспортних засобів (візків, автонавантажувачів, автомобілів). При їх виборі важливо врахувати достатню кількість відгуків з тест-драйвів, власників, працівників сервісних центрів, які мають досвід обслуговування відповідних транспортних засобів. Така апріорна інформація є розміщена на різних ресурсах, при цьому не варто змушувати експерта самому знаходити та агрегувати її. Експерту буде простіше обрати новий засіб, якщо агрегація інформації та рекомендація щодо транспортного засобу буде здійснена ІСППР.

Контент системи прийняття рішень повинен містити лише актуальну інформацію з перевірених джерел. Для управління контентом зручніше застосовувати відповідні системи, які би збирали інформацію тим чи іншим способом з заданих ресурсів.

Розробка автоматизованої системи підтримки прийняття рішень з логістики передбачала виконання таких етапів: сформулювати вимоги до системи; проаналізувати технології та засоби для реалізації системи; проаналізувати можливі джерела інформаційного контенту; розробити алгоритми агрегації даних; розробити компоненти відбору, обробки  та відображення даних.

Для ефективного управління контентом, потрібне його ефективне збереження. У випадках, коли предметна область не є надто складною, є можливість відмовитися від реляційної бази даних та скористатися нереляційною, яка має декілька переваг, серед яких є масштабованість. 

Як пошуковий індекс було вибрано і застосовано Elasticsearch [1] - інформаційну технологію, розроблену на основі бібліотеки Lucene [2]. Він забезпечує розподілений текстовий пошук з можливістю обслуговування декількох клієнтів одночасно. При цьому Elasticsearch можна використовувати як нереляційну базу даних, дані у якій зберігаються в окремих індексах. Індекс може бути розділений на частини (shards) між декількома серверами. Кожна частина може містити репліки, які зберігаються на інших серверах. Такий підхід дозволяє виконувати операції пошуку та агрегації даних паралельно, що пришвидшує отримання результату. 

Вибір Elasticsearch для розроблюваної системи обумовлений широкою підтримкою пошуку у тексті. Таким чином забезпечується можливість у майбутньому додати використання текстових відгуків. Пошуковий індекс зможе віднайти задані фрази та присвоїти їм відповідну вагу, яка у свою чергу буде впливати на порядок відображення відгуків для користувача.

Як інструментальне середовище для роботи з запитами можна використовувати середовище Kibana [3], яке дозволяє робити візуалізації збережених в Elasticsearch даних. 

Структуру запиту на агрегацію даних зображено на рис.1.
На відміну від реляційних баз даних, де структуру потрібно обов’язково описувати, індекси у Elasticsearch, можуть бути використані без наперед визначеної структури.

Індекс складається з документів у JSON-форматі. Документи вставляють у індекс з використанням HTTP-запитів. HTTP також використовується для видалення, пошуку та інших операцій з документами. Доступні офіційні бібліотеки, які спрощують взаємодію з Elasticsearch для мов програмування Java, Go, Python та інших. 

Крім запитів у форматі JSON, Elasticsearch підтримує використання SQL, що дозволить користувачу робити нескладні вибірки [4]. Так, можна створювати та застосовувати запити на вибірки даних з використанням SQL.

На рис.2 наведено приклад застосування SQL для отримання даних з Elasticsearch-індекса.
Приклад практичної реалізації людино-машинного інтерфейсу розробленої ІСППР, створеного у результаті проектування, з урахуванням рекомендацій [5, c.102; 6, c.34-44; 7, c.11], представлений на рис.3. 
У подальших дослідженнях планується розвивати та удосконалювати людино-машиний інтерфейс ІСППР.

Висновки

1. У результаті виконання poбoти дocлiджeнo методи та засоби системи підтримки прийняття рішень для логістичних задач, сформовано вимоги до інформаційної системи підтримки прийняття рішень та розроблено архітектуру відповідної системи. 

2. Спроектовано архітектуру системи підтримки прийняття рішень для логістичних задач, що складається з 4 складових і володіє розширеною функціональністю, відсутньою у наявних рішеннях систем-аналогів.

3. Відповідна архітектура забезпечує відносну простоту використання системи підтримки прийняття рішень користувачем, зручність одержання консалтингової інформації та легкість у встановленні чи перенесенні на різні платформи.

4. Система забезпечує на основі джерел відгуків та графіка оновлень формування консалтингової інформації для користувача з метою підтримки прийняття рішень.

5. З допомогою розробленої системи замовник може одержувати консалтингові поради для прийняття рішень щодо закупівлі засобів для логістики й при цьому забезпечується можливість приймати рішення більш оперативно, зменшити витрати часу на їх прийняття, що у підсумку позитивно впливає на ефективність роботи підсистеми логістики підприємства.

Література:

1. Elastic Stack and Product Documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.URL:  https://www.elastic.co/guide/index.html

2. Apache Lucene [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.URL: https:// lucene.apache.org/

3. Kibana: Expore, Visualize, Discover Data [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.URL: https://www.elastic.co/kibana

4. Elasticsearch SQL Query Elasticsearch indices with SQL [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.URL: https://www.elastic.co/what-is/elasticsearch-sql

5. Дубук В.І., Чорний М.В., Чорний В.М. Особливості розробки програмного забезпе-чення з графічним людино-машинним інтерфейсом для оцінки ринку послуг [Текст] // Технічні вісті, 2017/1(45), 2(46), c. 100 – 102.

6. Дубук В.І., Коцун В.І. Людино-машинний інтерфейс: Навч.-метод. посібник у формі брошури для студентів вищих навчальних закладів галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122  «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» - Львів: Європейський університет, Львівська філія, 2018 - 70 с.

7. Дубук В.І., Коцун В.І., Чорний М.В. Розробка графічного людино-машинного інтер-фейсу автоматизованої системи управління постачанням електричної енергії [Текст] // Між-народна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 35)” / Збірник тез доповідей: випуск 35 (м. Тернопіль, 5 лютого 2019 р.). - Тернопіль. - 2019. - с. 9 - 11.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення