АНАЛІЗ СТАНУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

АНАЛІЗ СТАНУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

11.09.2023 19:03

[2. Економічні науки]

Автор: Косенко Євген Анатолійович, аспірант, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м.Харків; Косенко Софія Андріївна, студентка, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м.Харків


В умовах становлення економіки та функціонування підприємств, що базуються на засадах маркетингу, велика увага повинна приділятися формуванню цілісної системи організації, формування та управління підприємством в сучасних умовах. Такою системою, на наш погляд, може стати маркетингове управління діяльністю підприємства, тобто створення та функціонування таких підприємств, які б найбільш задовольняли потреби та попит на ринку, могли гнучко та адекватно реагувати на зміни у зовнішньому та внутрішньому ринковому становищі, підвищували прибутковість виробництва та діяльності підприємства в цілому, тощо.

Нажаль, в умовах сьогодення спостерігається затяжний застій умов для ведення комерційної діяльності, особливо в сфері малого та середнього бізнесу. Показник Ukrainian Business Index виявляє мінімальне зростання протягом декількох фаз дослідження, але залишається на стабільно низькому рівні (35.3 зі 100). Це вказує на те, що більшість власників  бізнесу не бачать перспектив покращення економічної і ситуації ділового середовища в найближчому періоді. 

Результати дослідження Advanter Group, проведеного в період 31.05 – 11.06.2023 р., у якому взяли участь 753 власники та CEO підприємств МСБ також вказують на це. Аналізуючи дані, наведені у дослідженні, можна зробити висновок, що очікування бізнесу від результатів діяльності в 2023 році погіршуються. 

Серед пріоритетних реформ бізнес виділяє боротьбу з корупцією, податкову та судову реформу, покращення доступу до фінансових ресурсів.

Серед факторів, що заважають бізнесу розвиватись та відновлюватись, лідирують нестача фінансових ресурсів у країні, а саме – неплатоспроможність клієнтів (46,9%), недоступність кредитних коштів і власного капіталу тощо, 46,9% вказують на непрогнозованість розвитку подій, а  42,8% – на непередбачуваність дій держави, які можуть погіршити ситуацію для бізнесу (рис.1, табл.1).

Рисунок 1 – Що заважає бізнесу відновлюватися. Джерело: [3]

Таблиця 1 – Що заважає бізнесу відновлюватися (червень 2023)


З огляду на те, що процес реформування економіки України відбувається в умовах глибокої кризи, виникає нагальна потреба в ринковій переорієнтації підприємств. Реальним економічним інструментом організації їх діяльності стає маркетинг – комплексно-системне вирішення проблем організації, який охоплює всі стадії процесу: «виробництво - розподілення (обмін) – споживання».

Підприємства, які не використовують маркетинговий підхід у своїй діяльності, ризикують втратити власні позиції на ринку. Адже без його постійного та системного аналізу, передусім покупців і конкурентів, підприємство не зможе вчасно реагувати на зміни та коливання попиту споживачів, їх смаки та вподобання, динаміку цін, а отже, не зможе розробляти ефективні товарні та цінові стратегії, спрямовані на конкретні сегменти споживачів і забезпечення певних конкурентних переваг. Також без використання маркетингових досліджень та заходів зі створення позитивного іміджу фірми та залучення нових клієнтів підприємство не матиме шансів на розвиток [ 1 ].

Література

1.Ковбас І.М. Управління аграрним підприємством на основі маркетингу http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./Inek/2012_7/218.pdf

2.Стан та перспективи МСБ в Україні. Результати дослідження https://www.epravda.com.ua/columns/2023/05/1/699634/

3.Дослідження стану бізнесу в Україні. Червень 2023 ttps://drive.google.com/file/d/1X4e53R9UZs7IuXwAyPyOxrrAhhNy5rkL/view

4.Формування конкурентних переваг бізнес-структур на засадах маркетингових інновацій : кол. монографія / О. П. Косенко [та ін.] ; заг. ред. О. П. Косенко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків: ТОВ "Оберіг", 2023. – 468 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/65606

5.О. П. Косенко, П. Г. Перерва Шаповал В. С. Розвиток методів позиціонування товару на ринку / Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах фнституційних змін : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., [27 жовтня 2022 р.]  – Полтава : ПДАУ, 2022. – С. 1149-1151.https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/59999

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення