МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ

29.08.2023 12:30

[2. Економічні науки]

Автор: Левицька Тетяна Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент, Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Пожуєва Ірина Сергіївна, кандидат технічних наук, доцент, Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя


ORCID: 0000-0002-8002-156X Левицька Т.І.

ORCID: 0000-0002-9337-0443 Пожуєва І.С.

У даній роботі проведений аналіз методів, що існують для опису фінансових потоків. Раніше математичні методи опису фінансових потоків були значною мірою обмежені можливостями людського фактору, що містить у собі наступні аспекти: об'єм даних; точність і швидкість обробки; об'єктивність; втома й помилки, вони не могли враховувати складні зв'язки й залежності між різними фінансовими показниками. Постійний прогрес у розвитку ЕОМ і технічні засоби істотно змінили методи прийняття рішень по фінансових питаннях. На сьогоднішній день фінансові інформаційні системи повинні включати правові й законодавчі норми, мати доступ до систем реєстрації, зв'язок з банківськими системами, фондовими біржами.

Проаналізуємо основні методи опису фінансових потоків по мірі їхньої появи:

1. Матричні моделі. Являють собою прямокутну таблицю, елементи якої показують взаємозв'язок об'єктів. Історично першою моделлю стратегічного позиціонування матричного типу прийнято вважати так звану модель BCG, вона стала популярної серед компаній, що бажають домогтися успіху.

2. Факторний і функціональний аналіз. Факторний аналіз може бути використаний для виявлення основних факторів, що впливають на фінансовий потік, наприклад, зміни процентних ставок, зміни валютних курсів, зміни податкових ставок і т.п. Факторний аналіз може допомогти в плануванні й керуванні фінансовими ризиками. Функціональний аналіз - це метод, що дозволяє вивчати властивості функцій (наприклад, часового ряду) і виявляти особливості й закономірності їхнього поводження. Він може використовуватися для вивчення змін у фінансовому потоці в часі й виявлення трендів і циклічності.

Факторний і функціональний аналіз використовуються в області керування ризиками й портфельним керуванням.

3. Теорія графів. Це математичний інструмент, який використовується для аналізу зв'язків між об'єктами при описі фінансових потоків, коли потрібно візуалізувати зв'язок між фінансовими рахунками або компаніями. Граф може допомогти в аналізі фінансових потоків, ідентифікації можливих вузьких місць, пошуку способів оптимізації потоків і виявленні підозрілих транзакцій. Одним з важливих переваг є можливість побудови мережевих моделей, що наочно відображають процеси.

4. Методи нечітких множин (Fuzzy Logic). Широко застосовуються у фінансовій аналітиці для опису фінансового потоку. Вони дозволяють враховувати невизначеність і нечіткість у даних і приймати більш гнучкі й адаптивні рішення, наприклад: моделювання ризику, прогнозування цін, розпізнавання образів.

5. Методи системної динаміки. Були створені Джеем Форрестом, первісною метою якого було застосувати науковий підхід до з'ясування фундаментальних причин успіху й провалу корпорацій. Форрестер зумів показати, що нестабільність числа робітників була викликана внутрішньою структурою фірми й не була обумовлена ніякими зовнішніми факторами. Пізніше системна динаміка була просунута до формального комп'ютерного моделювання. Перша мова моделювання методом системної динаміки - SIMPLE (Simulation of Industrial Management Problems with Lots of Equations, або Моделювання Проблем Промислового Менеджменту Сукупністю Рівнянь).

6. Фінансові інформаційні системи (ФІС). Це інтегровані системи керування, засновані на поглибленому аналізі даних, широкому використанні систем інформаційної підтримки прийняття рішень, електронних документообігу й діловодства. Вони покликані об'єднати стратегію керування підприємством і передові інформаційні технології. Наприклад: FRP (Finance Requirements Planning) - планування фінансових ресурсів корпорацій; автоматизована банківська система (АБС) - комплекс програмного й технічного забезпечення, спрямований на автоматизацію банківської діяльності.

7. Системи прогнозування. SAP Predictive Analytics або IBM SPSS, можуть використовуватися для математичного аналізу й прогнозування фінансових потоків на основі статистичних і математичних моделей. За рахунок використання сучасного математичного апарата, для роботи з різними типами, дані технології SPSS дозволяють у значній мірі розширити можливості й границі застосування систем бізнес-аналітики. 

8. Бухгалтерські програми. QuickBooks або Sage, дозволяють вести бухгалтерський облік і робити фінансові звіти про грошові потоки усередині організації. Такі програми спрощують багато процесів і захищають від помилок у розрахунках.

9. Комп'ютерна системна динаміка й моделювання. З розвитком комп'ютерної техніки метод системного моделювання розширився до нового етапу. Одним із ключових етапів проектування моделей системної динаміки є моделювання причинно-наслідкових зв'язків між елементами моделі (когнітивне моделювання). Такий підхід дозволяє формалізувати основні залежності в моделі, виділити прямі й зворотні зв'язки, уточнити характер. Після етапу когнітивного моделювання здійснюється перехід до розробки математичної моделі системної динаміки, а потім комп'ютерна реалізація моделі з використанням систем імітаційного моделювання, що підтримують методи системної динаміки, зокрема Powersim Studio. Наприклад, модель у системі Powersim відноситься до класу обчислювальних (комп'ютерних) моделей, що використовує реальні статистичні дані, і працює в режимі, так званого, «стислого» часу. Фактичний прогін моделі на комп'ютері здійснюється за лічені мінути, відображаючи всі ініційовані при цьому події на вісь реального часу, дозволяючи користувачеві «миттєво» заглянути в майбутнє, провести експрес-аналіз реакції системи на певні сценарні умови й зовнішні впливи.

Висновок. Для ефективного керування фінансовими потоками необхідні збір і обробка все більших обсягів інформації й висока швидкість прийняття управлінських рішень. При цьому бізнеси-процеси організацій постійно ускладнюються за рахунок зростаючих вимог споживачів, збільшення кількості контрагентів, з якими доводиться взаємодіяти, росту конкуренції. Тому в сучасному світі значно ефективніше використовувати готові програмні продукти, такі як: SAP Predictive Analytics; FRP (Finance Requirements Planning); АБС; Powersim Studio, iTHINK, AnyLogic і ін. замість застосування аналітичних методів аналізу фінансових потоків, які використовувалися раніше.

На сучасному етапі все більша увага приділяється імітаційному моделюванню, що дозволяє прогнозувати фінансовий успіх великих корпорацій. Важлива особливість моделювання фінансових потоків компанії полягають у тім, щоб зімітувати грошові потоки, які компанія зможе направити на реалізацію інновацій. Також таке моделювання дозволить прогнозувати, як відреагують інші фінансові потоки на впровадження нових технологій у компанію. Таким чином, сучасні методи опису фінансових потоків забезпечують більш точні дані й більш ефективний процес розрахунку, що дозволяє компаніям точніше планувати свої фінансові потоки й приймати обґрунтовані рішення. 

Література

1. Великих К. О. Проблеми фінансового планування в сучасних умовах / К.О. Великих // Комунальне господарство міст. Сер.: Економічні науки. - 2014. - Вип.115. - С.19-23.

2. Little M.A. Modelling credit risk using survival analysis. // Quantitative Finance, 15(11), 2015. - С.1823-1833.

3. Merton R.C. Theory of retirement finance // Journal of Financial Economics, 76(1), 2005. - С.3-47.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення