ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

14.09.2021 21:13

[2. Економічні науки]

Автор: Чучкевич Д.Ю., студентка 2 курсу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ


Фінансовий результат є показником діяльності будь-якого підприємства, який в подальшому використовується в управлінні прибутком та рентабельності. Згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» доходами є збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників). Витратами називають зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками) [1].

Фінансовий результат є загальним підсумком діяльності підприємства, що визначається у вигляді різниці між доходами та витратами. Прибутком є сума, що передбачає перевищення доходів над витратами. Збиток – це перевищення суми витрат над сумою доходами [1]. Фінансовий результат діяльності підприємства відображається на рахунках бухгалтерського обліку та у Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), що є формою №2 фінансової звітності. Для обліку фінансових результатів передбачено рахунок 79 «Фінансові результати», що за кредитом відображає суми доходів, а за кредитом – суми витрат та податок на прибуток [2].

Рахунок 79 «Фінансові результати» має три субрахунки. Першим субрахунком є 791 «Результат операційної діяльності», де за кредитом відображаються доходи від реалізації продукції, робіт, товарів, послуг та іншої операційної діяльності, що спочатку відображаються на рахунках 70 «Доходи від реалізації» та 71 «Інший операційний дохід». За дебетом 791 «Результат операційної діяльності» відображається собівартість реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративні, збутові, інші операційні витрати, що спочатку обліковується на рахунках 90 «Собівартість реалізації», 92 «Адміністративні», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» [3].

Другим субрахунком є 792 «Результат фінансових операцій». За кредитом відображається списання в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом – списання фінансових витрат із рахунків 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі» [3].

Третім субрахунком є 793 «Результат іншої діяльності». За кредитом відображається списання в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої діяльності підприємства, за дебетом – списання витрат із рахунка 97 «Інші витрати» [3].

Формування фінансових результатів проводиться за допомогою зіставлення доходів та витрат підприємства і відрахування податків та обов’язкових платежів.

Отже, в ході відображення фінансових результатів бухгалтерським обліком визначаються параметри фінансових результатів, тобто прибуток чи збиток, розподіляється прибуток , здійснюються розрахунки щодо податків та обов’язкових платежів, формування та складання фінансової звітності.

Література:

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 –URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n17

2. Бухгалтерський облік: навч. посібник / Н.Є.Скоробагатова. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – 248 с.

3. Бухгалтерський облік : навч. посібник / Т.В. Давидюк, О.В. Манойленко, Т.І. Ломаченко, А.В. Резніченко. – Харків, Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 392 с.

________________ 

Науковий керівник: Бунда О.М., кандидат економ. наук, доцент, кафедра обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення