УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ КОРПОРАЦІЙ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ КОРПОРАЦІЙ

02.04.2023 21:55

[2. Економічні науки]

Автор: Малевич Ганна Ростиславівна, студентка, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ; Шпачук Єлизавета Ігорівна, студентка, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

В умовах економічної нестабільності у світі питання виживання компаній та збереження ефективності набувають першочергового значення. Як наслідок, за останні 40 років відбулися значні теоретичні зміни у сфері довгострокового інвестування та прийняття фінансових рішень. Багато з нових концепцій і пов'язаних методів зараз успішно застосовуються на практиці. На противагу цьому, набагато менше уваги приділяється короткостроковому фінансуванню, зокрема, управлінню оборотним капіталом. Відсутність достатньої кількості досліджень з даної тематики відображається і на вітчизняному корпоративному секторі: як зазначає Іорга С. М. [1], українська практика управління оборотним капіталом є реактивною і вирішує проблеми по мірі їх виникнення, що знижує рівень ефективності діяльності з управління корпорацією. Таке нехтування могло б бути прийнятним, якби питання оборотного капіталу мали відносно невелике значення для корпорації, але ефективне управління оборотним капіталом відіграє вирішальну роль у підвищенні прибутковості і стало невід'ємною частиною щоденної діяльності корпорації.

Управління оборотним капіталом є дуже чутливим питанням у сфері фінансового менеджменту. Воно передбачає планування та контроль поточних активів і поточних зобов’язань таким чином, щоб виключити ризик неспроможності фірми виконати короткострокові зобов’язання та уникнути надмірних інвестицій у ці активи, з іншого боку [3]. 

Оборотний капітал є показником операційної ефективності та короткострокового фінансового стану корпорації. Якщо корпорація має значний позитивний чистий робочий капітал (Net Working Capital), тоді вона може мати потенціал для інвестування в розширення та зростання корпорації. Якщо оборотні активи корпорації не перевищують її поточні зобов’язання, у неї можуть виникнути проблеми з ростом чи погашенням кредитів. Відсоток фірм, які використовують банківські позики для фінансування оборотного капіталу в країнах з різнем рівнем доходу відображено в табл. 1. 


Таблиця 1


Відсоток компаній, які використовують банки для фінансування оборотного капіталу в країнах з різним рівнем доходу, у % фірм


Джерело: складено авторами на основі даних Світового банку [4]

Як і багато інших показників, показник оборотного капіталу має обмеження. Окрім усього іншого, це метрика поверхневого рівня, якою можна маніпулювати. Наприклад, активи корпорації, такі як її дебіторська заборгованість, можуть бути завищені, щоб зробити її фінансову картину більш привабливою. Саме тому, при вимірюванні ефективності управління оборотним капіталом важливим є врахування таких показників, як: поточний коефіцієнт, також відомий як коефіцієнт поточного капіталу, – є індикатором ліквідності та надає інвесторам орієнтир для оцінки ліквідності; оборот дебіторської заборгованості – допомагає кількісно визначити, скільки часу потрібно для збору рахунків-фактур і боргів перед підприємством; оборот кредиторської заборгованості – описує, скільки часу потрібно для виплати боргів, і є ключовим показником ліквідності та управління грошовими потоками; та цикл оборотного капіталу – показник визначає, скільки часу потрібно підприємству, щоб перетворити ресурси, включаючи ТМЗ та дебіторську заборгованість, у готівку. 

Спосіб управління оборотним капіталом може мати значний вплив як на ліквідність, так і на прибутковість корпорації. Наприклад, рішення, спрямовані на максимізацію прибутковості, як правило, мінімізують шанси на достатню ліквідність. І навпаки, зосередження майже повністю на ліквідності призведе до зниження потенційної прибутковості корпорації. Корпорація може мати більші продажі за допомогою щедрої кредитної політики, яка подовжує грошовий цикл. У цьому випадку довший цикл конвертації готівки може призвести до вищої прибутковості. Однак традиційний погляд на взаємозв’язок між циклом оборотного капіталу та корпоративною прибутковістю полягає в тому, що за інших рівних умов довший цикл негативно впливає на прибутковість [2]. 

Виходячи з вищенаведеного, від прийняття рішень щодо суми та складу поточних активів, фінансування цих активів та ефективності їх використання залежить як вартість корпорації, так і рівень її фінансового ризику. А отже, ефективне управління оборотним капіталом є об’єктивною необхідністю для отримання стійкої конкурентної переваги за допомогою ефективного та результативного використання ресурсів організації, зокрема шляхом ретельного скорочення циклу оборотного капіталу.

Література

1.Іорга, С. М. Особливості фінансування оборотного капіталу корпорацій в період пандемії, 2020. 
URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/34634/siukf_20_1_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

2.Deloof, M. Does working capital management affect profitability of Belgian firms? Journal of business finance & Accounting, 2003, 30.3: 573-588. URL: https://messive.files.wordpress.com/2011/07/1-1.pdf 

3.Eljelly, A.M.A. Liquidity-profitability tradeoff: An empirical investigation in an emerging market. International Journal of Commerce and Management, 2004, 14.2: 48-61.

4.Firms using banks to finance working capital (% of firms) / World Bank: Website, 2021. URL:  https://data.worldbank.org/indicator/IC.FRM.BKWC.ZS?end=2021&start=2002

__________________________________________________________________________________________


Науковий керівник: Кушнаренко Наталія Петрівна, кандидат економічних наук, старший викладач, Державний торговельно-економічний університет

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення