ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE У СФЕРІ НАВЧАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE У СФЕРІ НАВЧАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

20.10.2021 23:51

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Дмитрик Т.Б., асистент, кафедра інженерії програмного забезпечення, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Сторож Я.Б., к.т.н., ТОВ «ТехАудитСервіс»


Сучасний етап розвитку суспільства характеризується невпинним зростанням інформаційного поля та його активним проникненням у всі сфери життєдіяльності. На сьогоднішній день інформаційні технології є невід’ємною частиною життя суспільства, а використання комп’ютерних технологій підвищує ефективність діяльності багатьох підприємств [2].

Галузь освіти також вступила в еру інформатизації та інформаційних технологій. Відповідно, виникла потреба активного впровадження цих технологій, а також ефективної інтеграції з іншими навчальними дисциплінами. Актуальними залишаються питання, від яких значною мірою залежить загальне уявлення про можливості комп’ютера, у тому числі і його місця, ролі та функцій під час вивчення «Охорони праці» [4].

У вищих навчальних закладах у всьому світі надається перевага активним методам навчання, які базуються на інноваційних технологіях. Необхідність використання Інтернет-технологій в освітньому процесі вищого навчального закладу зумовлена потребою підготовки фахівців, здатних до реалізації своїх професійних функцій в умовах абсолютно нового інформаційного суспільства. Така підготовка передбачає формування в студентів компетенцій зі швидкої орієнтації в інформаційному просторі та умінь застосовувати телекомунікаційні технології для успішного розв’язання професійних завдань [1].

Варто зазначити, що без освічених та здорових працівників не зможе розвиватися та повноцінно функціонувати жодне підприємство чи держава. У зв'язку з цим велика кількість вчених досліджує проблему сучасних інноваційних технологій, що застосовуються в охороні праці для зниження виробничого травматизму і професійних захворювань. 

Однак система навчання з охорони праці, що сьогодні існує, та відсутність сучасних технологій навчання не гарантують очікуваний суспільством результат [4].

Своїми науковими дослідженнями В. Байкова, А. Тихонова довели, що Інтернет-технології можуть бути використані як наочні та доступні засоби навчання, що забезпечують багаторівневий підхід під час професійної підготовки майбутніх фахівців. Аналіз праць цих дослідників дає підставу стверджувати, що під час роботи в мережі Інтернет у користувачів розвиваються пошуково-інформаційні вміння, здатність аналізувати результати, оформляти їх у вигляді таблиць, графіків, діаграм.

Розвиток технологій швидкого проектування графічного інтерфейсу користувача та вдосконалення можливостей мов програмування у наш час дають змогу створювати зручні та ефективні комп’ютерні програми для навчання охорони праці. Можна виділити «Автоекзаменатор», «Платформа дистанційного навчання» на динамічному навчальному середовищі Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), створений ТОВ «ТехАудитСервіс».

Дані програми допомагають вивчати матеріал, що стосується нормативно-правових документів, які регулюють питання безпеки праці, та проходити тестування, яке дає змогу самостійно оцінити рівень засвоєння матеріалу [5].

Значною перевагою такого виду навчання є те, що займатися можна будь-де та будь-коли, за умови наявності підключення до мережі Інтернет.

Використання програми також відкриває можливість роботодавцю допускати до роботи тільки підготовлених фахівців. Важливою характеристикою системи Платформа дистанційного навчання є можливість динамічного оновлення бази нормативно-правових документів відповідно до змін у законодавстві України.

Комп’ютерні технології також можна застосовувати для створення невеликих загальних відеоінструкцій з охорони праці, а також для конкретних виробництв, об’єктів, пристроїв, процесів, у тому числі з використанням інтерактивних мультимедійних програм. Як відомо, людина запам’ятовує не більше 10% почутої інформації, візуальна інформація запам’ятовується на 50%, а в інтерактивній формі до – 90%. Тому традиційні форми навчання починають програвати новітнім технологіям [3].

Отже, одним із перспективних напрямків застосування інноваційних технологій у галузі освіти є комп’ютеризований контроль знань, який останнім часом набув інтенсивного розвитку. Тестова перевірка знань дозволяє доцільно використовувати час занять, охопити більший обсяг інформації, швидко визначити результати засвоєння матеріалу, зосередити увагу на проблемних питаннях. Все це надалі допоможе звести до мінімуму ймовірність нещасних випадків або захворювання працівників, що залишається основним завданням охорони праці.

У сучасних умовах комп’ютерні технології дозволяють вивести охорону праці на новий рівень, що безумовно вплине на вдосконалення системи професійної підготовки та спеціального навчання відповідних фахівців, закріплення норм і правил охорони праці із застосуванням тренінгових та інформаційних технологій, а також впровадження віддаленого контролю знань.

Література:

1. Березюк О. В. Застосування комп’ютерних технологій під час вивчення студентами дисциплін циклу безпеки життєдіяльності. Педагогіка безпеки. 2016. №1. С.6-10.

2. Дзюба Т. А. Ксьоншка А. В. Перемишленікова Ю. І. Безпека праці на підприємствах при використанні комп’ютерних технологій. Recent Studies of Social Sciences. 2015. №45. С.122-130.

3. Качинська Н. Ф., Горбунова А. О. Інновації в сфері охорони праці. Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки: матеріали Дев’ятнадцятої Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Київ. 2018. С.148-152.

4. Мелещенко А. А. Аннамухаммедов А. О. Використання ІКТ на заняттях з дисципліни «Охорона праці в галузі». Актуальні питання сучасної інформатики.  2017. С.144-147.

5. Сніжко Б. М. Інновації у сфері охорони праці. Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки: матеріали Сімнадцятої Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Київ. 2017. С.223-225.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення