ВПЛИВ КОЛИВАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІН НА КОНКУРЕНТНУ ПОЗИЦІЮ КРАЇНИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ВПЛИВ КОЛИВАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІН НА КОНКУРЕНТНУ ПОЗИЦІЮ КРАЇНИ

15.09.2021 20:30

[2. Економічні науки]

Автор: Денисів Г.І., магістрантка, ОПП «Економіка і управління підприємством», Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль


Вступ. На сьогодні глобалізація, як процес єдності культурної, політичної, економічної сфер, торкнулася першочергово цін на світовому ринку. Відповідно, виникло поняття «глобальна ціна», що характеризує вартість виробництва в інтернаціональній вартості. Здебільшого глобальна ціна відрізняється від внутрішньої, що обумовлено рядом факторів. Водночас вона сама здатна впливати на ринок та формувати його. Тому дана тема потребує більш детального дослідження, оскільки важливо визначити як вплив глобальної ціни змінює конкурентну позицію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання впливу глобальних цін на конкурентну позицію досліджували такі зарубіжні та вітчизняні вчені як: Л. В. Богач [5], В. В. Божкова [3], Н. М. Вдовенко [5], В. Л. Гераймович [5], К. С. Кваша [5], О. Я. Лотиш [2], М. М. Павленко [5], А. В. Спірін [6], О. В. Чеберяк [4]. Вони стверджують, що вплив глобальних цін на конкурентну позицію виражається першочергово у зміні співвідношення експорту та імпорту. Адже глобальні ціни як явище є результатом поступового світового розвитку.

Виклад основного матеріалу. Глобальні ціни у своїй сутності першочергово впливають на добробут споживачів певної продукції, що виявляється у зростанні чи зменшенні попиту на продукцію. Оскільки вони залежать від різних факторів, таких як еластичність попиту, кліматичні зміни, сезонність виробництва, торгівельна політика певних країн, баланс між попитом та пропозицією, то глобальним цінам притаманне коливання. Воно визначається як врахування змін на середню ціну п’яти товарних груп, при цьому увага приділяється всім напрямкам реалізації. Коливання глобальних цін фіксується у вигляді індексу цін, що є середньозваженою величиною [1].

Коливання глобальних цін особливо характерне для тих сфер, які характеризуються зокрема сезонним виробництвом, залежністю від кліматичних умов, незначними запасами продовольства. Сюди першочергово можна віднести галузі сільського господарства, глобальні ціни на які змінюються найбільш швидко та в бік зростання. Зокрема, глобальні ціни на цукор зазнали значних змін у 2011 р, коли індекс цін зріс до 368,9 порівняно з показником 116,1 у 2000 р. (таблиця 1) [2, c. 23].

Таблиця 1

Динаміка тренду індексу глобальних цін на цукор у 2000-2018-х рр.
Джерело: [2, c. 23]

З табл. 2.1 видно, що глобальні ціни постійно зазнають коливань. Це може бути як зменшення, так і їхнє зростання, при тому падіння та збільшення може бути як різким, так і поступовим. Це свідчить про те, що глобальні ціни здатні значно впливати на стан економіки як окремої країни, так і світу загалом. Тому очевидно, що вони здатні значно змінювати конкурентні позиції як певних виробників, так і окремих країн. 

Вплив коливання глобальних цін на конкуренту позицію виходить з декількох факторів. По-перше, це зміцнення позиції на ринку за рахунок наявної пропозиції. Якщо глобальна ціна коливається у напрямку зростання на певну групу товарів, то країна, яка виробляє найбільше даного товару починає більше його експортувати. Відповідно, вона отримує конкурентну перевагу за рахунок наявності переважаючої кількості запасів. До прикладу, починаючи з 2011 р. спостерігається значне коливання цін на соняшникову олію, яке у 2011 р. склало 226% порівняно із 75% у 2000 р. Це вплинуло на те, що Україна збільшила експорт соняшникової олії на 16%, починаючи із 2011 р. Відповідно, вже десять років поспіль Україна є лідером із експорту соняшникової олії. Вона має міцні позиції на ринку, адже паралельно збільшився експорт плодів олійних культур, зернових культур, насіння. Окрім цього, розширився ринок збуту, до якого останніми роками долучилася також Азія [3, c. 20].

По-друге, зменшення глобальних цін призводить до збільшення імпорту та створення нестійкої позиції країн. У ситуації при якій ціни на певні товари зменшуються, спостерігається зростання імпорту як переважання перед експортом. Наслідком цього стає те, що ті країни, які починають більше імпортувати втрачають свої позиції на ринку. Це призводить до того, що вони не можуть захистити власні інтереси [4, c. 364].

По-третє, зменшення глобальних цін на «трендову продукцію» призводить до стабілізації економік тих країн, які підтримують дану позицію чи виробляють ці товари. До прикладу, нині спостерігається тенденція, при якій все більша увага приділяється тим джерелам, які можна відновити. Відповідно, для популяризації екологічної продукції, глобальна ціна на неї коливається здебільшого у бік зменшення [5, c. 92]. Це призводить до того, що країни, які підтримують ініціативи збереження природнього середовища, пропагують такі рішення, виробляють екологічні товари мають кращу конкурентну позицію порівняно з іншими. Вони стають лідерами також у продажах інших товарів, мають більш вигідні контракти, краще просувають свої послуги [6, c. 2]. Адже вже сьогодні спостерігається ситуація, за якою зниження ціни на екологічні товари вплинула на збільшення експорту такої продукції, тож такі країни мають кращі позиції на ринку, а для країн, які такі товари не виробляють чи не підтримують їх виробництво, вводяться додаткові бар’єри, що обмежує імпорт товарів для них.

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що коливання глобальних цін притаманне як у бік зростання, так і зменшення. Воно значно впливає на конкурентні позиції у таких аспектах, як: зменшення глобальних цін на «трендову продукцію», що призводить до стабілізації тих країн, які підтримують дану позицію чи виробляють ці товари; зменшення глобальних цін призводить до збільшення імпорту та створення нестійкої позиції країн; зміцнення позиції на ринку за рахунок наявної пропозиції.

Список використаних джерел:

1. Сутність та основні види світових цін. URL: https://pidru4niki.com/85209/ekonomika/sutnist_osnovni_vidi_svitovih (дата звернення: 14.09.2021).

2. Лотиш О. Я. Глобальні ціни на аграрну продукцію. Вісник ТНЕУ. 2020. Вип. 1. С. 13-25.

3. Божкова В. В. Вплив глобалізації на визначення цін на продукцію промислових підприємств. Агросвіт. 2021. № 3. С. 16-21.

4. Чеберяк О. В. Ключові тенденції розвитку глобального продовольчого ринку. Міжнародна економічна політика. 2012. Вип. 2. С. 364-370.

5. Вдовенко Н. М., Богач Л. В., Гераймович В. Л., Кваша К. С., Павленко М. М. Глобальна економіка. Київ, 2017. 319 с.

6. Спирин А. В. Глобальная цена на углерод, зачем это нужно бизнесу? Rusal. 2021. Вип. 2. С. 1-9.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення