СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ

04.05.2023 19:34

[2. Економічні науки]

Автор: Ковтун Анна Олексіївна, студентка, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ


У системі національної безпеки економічна безпека є підґрунтям для функціонування всіх інших її елементів, що входять у цю систему (військової, науково-технічної, екологічної). Економіка є базисом вирішення проблем в усіх сферах діяльності, тому що саме виробництво, розподіл і споживання матеріальних благ первинні для кожної з них і визначають життєдіяльність і життєздатність суспільства. Не може бути військової безпеки при слабкій і неефективній економіці, так само як не може бути одночасно ні військової, ні економічної безпеки в суспільстві, яке переживає соціальні конфлікти. Наслідки загроз безпеці в будь-яких сферах можуть бути оцінені з економічного погляду, тобто йдеться про кількісний підрахунок збитків, на основі чого визначається система пріоритетів [1].

У науковій літературі представлено достатньо широке коло робіт присвячених дослідженню основних чинників економічної безпеки держави та оцінюванню її рівня: В. Геєць [3], Власюк О. [4], Воронович Л. [5].  В той же час, дуже мало робіт щодо моделювання загроз національній безпеці. Разом з тим саме моделювання є основним інструментом розроблення оптимальних варіантів дій та забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень, зокрема щодо попередження та нейтралізації загроз.

Сутність моделювання таких загроз полягає у виявленні потенційних факторів, які можуть вплинути на стабільність та розвиток економіки країни в майбутньому. Це можуть бути як зовнішні (геополітичні події, політичні та економічні відносини з іншими країнами, ціни на сировину, курси валют, сезонні коливання), так і внутрішні фактори (інфляція, безробіття, бюджетні витрати, економічні реформи). Один з основних етапів соціально-економічного моделювання полягає у визначенні ключових факторів, які впливають на економічну безпеку країни. Вони можуть включати економічні, політичні, соціальні, технологічні та інші фактори, що можуть впливати на розвиток держави. Для здійснення прогнозу необхідно аналізувати поточні тенденції, прогнозувати їх розвиток, визначати ризики та робити висновки про можливі наслідки. Для прогнозування загроз національній економічній безпеці використовують різні методи та інструменти. Розглянемо детальніше метод аналізу сценаріїв:

Метод аналізу сценаріїв – це метод прогнозування, який полягає в поділі всієї сукупності можливих подій на декілька груп та у визначенні логічної послідовності наслідків для кожної групи подій. Застосовується у разі, якщо ймовірність виникнення різних подій майже однакова та існує необхідність заздалегідь обрати стратегію дій в рамках кожного сценарію [2].

Основні кроки методу аналізу сценаріїв:

1)визначення головних загроз, які стоять перед економікою країни;

2)вибір факторів, які можуть впливати на виникнення загроз та їх розвиток;

3)створення різних сценаріїв подій, які можуть відбутися у майбутньому;

4)аналіз впливу кожного сценарію на економіку країни;

5)вибір оптимального сценарію, який дає найкращий результат для економіки;

6)розроблення стратегії для запобігання або мінімізації впливу загроз. 

Отримані результати дозволяють визначити можливі ризики та загрози для національної економічної безпеки та розробити стратегії запобігання або зменшення їх впливу на економіку держави. Цей метод може бути використаний в різних галузях економіки, таких як фінанси, промисловість, транспорт, торгівля тощо.

Література

1.Економічна безпека: навч. посіб./О.Є. Користін, О. І. Барановський, Л. В. Герасименко та ін.; за ред. О. М. Джужі. — К.: Алерта; КНТ ; Центр учбової літератури, 2010. — 368 с. 

2.Методика побудови сценарного аналізу із використанням байєсівських методів [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://eltecs.op.edu.ua/index.php/journal/article/download/1259/587.

3.Концепція економічної безпеки України / Ін-т економічного прогнозування, кер. проекту Геєць В. М. – К.: Логос, 1999. – 56 с.

4.Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку / О. С. Власюк// Нац. ін-т пробл. міжнар. Безпеки при Раді нац. Безпеки і оборони України. – К., 2008. – 48 с. – Бібліогр. : C. 43-46.

5.Управління фінансово-економічною безпекою : [навч. посібник] / [О. А. Кириченко, П. Я. Пригунов, Л. В. Гнилицька та ін.]. – К. : Дорадо – Друк, 2010. – 480 с.

________________________________________________________________________

Науковий керівник: Кулик Алла Василівна; кандидат економічних наук, доцент, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення