РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

27.06.2023 16:45

[2. Экономические науки]

Автор: Ковальчук Вадим Ігорович, студент I курсу магістратури, Вінницький Західноукраїнський національний університет економіки


Важливою складовою ефективної діяльності будь-якого підприємства, незалежно від його форми власності, є своєчасне та впорядковане інформаційне забезпечення. У системі управлінської діяльності підприємства великого значення набувають методи обробки й використання самої інформації. Облікова інформація є ядром інформаційного забезпечення системи управління, яка об'єднує всі господарські процеси та забезпечує взаємодію різних структурних підрозділів будь-якого підприємства.

Дослідження питань поняття «облікової інформації» серед науковців є достатньо поширеним і розглядається у багатьох працях. Дослідженням його суті з використанням мікроекономічних концепцій займалися такі вітчизняні вчені: Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, С. Ф. Голов, В. В. Сопко, В. Г. Швець та інші.

Відповідно до Закону України «Про інформацію», Інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [3].

В умовах сьогодення, суть облікової інформації проявляється саме під час управління, яке спрямоване на вироблення, прийняття і практичну реалізацію управлінських рішень, що необхідні для зміни стану фінансової та господарської діяльності. За допомогою управління підрозділи підприємства виконують покладені на них функції. Конкретний набір цих функцій, які реалізуються під час здійснення господарських процесів, залежить від потреби системи управління та організаційної структури підприємства [2].

Рис.1. Поділ економічної інформації на підприємстві.Облікова інформація як складова економічної є одним із видів даних, що характеризують виробничо-господарську діяльність підприємства. Вона відрізняється великим обсягом і різноманітністю, складністю логічної та відносною простотою арифметичної обробки. Їй властивий масовий характер обчислень, які виконують за типовими алгоритмами з певною періодичністю [2]. Облікова інформація є центром економічної інформації підприємства. Це по¬в'язано з тим, що вона є більш повною, точнішою й оперативнішою за будь-яку іншу. Вона показує зв'язки підприємства з навколишнім середовищем його внутрішню структуру і надає можливість розподіляти права виконавців та підвищувати їхню економічну ефективність.При цьому облікова інформація відповідає таким принципам:1) багатократність використання;2) концентрація;3) штучність;4) цілеспрямованість;5) аналітичність [4].На нашу думку для підвищення якості облікової інформації підприємства, вона повинна бути також достовірною. Це потребує дотримання принципу «достовірності». Принцип достовірність вказує на те, що інформація в повній мірі правдиво відображає господарські процеси на підприємстві, легко перевіряється на вимогу користувачів. Значимість облікової інформації полягає в тому, що вона має бути корис¬ною для складання планів, ґрунтуватися на зворотному зв'язку і надходити до користувача в потрібний час.Плікус І. Й. зазначає, що важливу роль в обліковій інформації на підприємстві є її надійність. Більшість спеціалістів під надійністю розуміють те, що облікова інформація повинна більш точно і об’єктивно відображати господарські процеси. Вона повинна бути неупередженою, тобто незалежною від різних чинників чи суб’єктивного підходу. Надійною вважається інформація, яку в будь-який час можна перевірити [1].Отримання облікової інформації відбувається за допомогою системи бухгалтерського обліку. Тому  роль системи бухгалтерського обліку полягає в забезпеченні системи управління відомостями про фактичні показники діяльності підприємства та підрозділів.Отже, в сучасних умовах облікова інформація є дуже важливою та незамінною на підприємстві, саме тому вона виступає домінуючим фактором в управлінні підприємством. Інформація, яка в ній подана фіксується, накопичується та узагальнюється в середовищі бухгалтерського обліку і використовується в управлінні діяльності самого підприємства. Облікова інформація повинна бути точною і достовірною, що забезпечує принцип достовірності, який має виступати основою формування облікової інформації. Цей принцип відповідає за правдивість відображання господарських процесів на підприємстві. Тому він має одну з головних ролей в обліковій політиці, а облікова політика має головну роль в управлінні підприємством для ефективного розвитку діяльності господарюючих суб’єктів. Список використаних джерел:1)Плікус І. Й.  Облікова інформація в системі управління фінансами підприємства. URL:https://core.ac.uk/download/pdf/14035624.pdf 2)Харченко Н. В.  Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. URL: https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/576965/mod_ resource/content/0/%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%9F_1.pdf3)Закон України «Про інформацію», затверджено наказом ВРУ № 2657-XII, від 2 жовтня 1992 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 4)Кіняк Г. В. Роль облікової інформації в діяльності підприємства. URL: http://confcontact.com/2013_04_04_zhv/7_Kinjak.htm
_________________________________________________________________________


Науковий керівник: Ясишена Валентина Валеріївна, доктор економічних наук, професор, Вінницький Західноукраїнський національний університет економіки Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференции

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення